SANRIO x nano・universe “KITTY T-SHIRTS”

Graphic Design

Sanrio x nano universe

CLIENT: SANRIO CO., LTD. / nano・universe CO., LTD.

GRAPHIC DESIGN